Algemene voorwaarden

ALGEMENE 
VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De Overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan
Artikel 8 – Retourneren/Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming van de overeenkomst en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Geschillen/klachten
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

E-mailadres: info@viefjewelry.com
KvK-nummer: 58453806
BTW-nummer: 2055.80.762.B01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst met betrekking tot online bestellingen tussen de ondernemer en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien er naast deze algemene voorwaarden aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten, dan is dit nadrukkelijk aangegeven.

2.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument/afnemer te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden of andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

2.5 VIEFdesign heeft ten alle tijden het recht de inhoud van de website en de algemene voorwaarden te wijzigen/aan te vullen.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder indien er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving en mogelijke specificaties en afbeeldingen van de aangeboden producten/diensten. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van VIEFdesign zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.3 Voorraden van producten op de website worden zoveel mogelijk bijgewerkt en actueel gehouden. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant hier z.s.m. van op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. VIEFdesign zal in dat geval binnen 8 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

3.4 Aanbiedingen van VIEFdesign zijn vrijblijvend. VIEFdesign houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen. VIEFdesign heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is of niet meer te leveren is.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door VIEFdesign verstuurd is aan de consument/afnemer. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 De consument en ondernemer komen nadrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.

4.3 De ondernemer heeft ten alle tijden het recht om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren.

4.4 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:

a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2 Voor de aankoop van producten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Voor de aankoop van diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

5.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.4 Indien de afnemer/consument na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht is de koop onomkeerbaar.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan om de werking van het product vast te stellen.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

7.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht kan dit binnen 14 dagen. Volg daarvoor de volgende stappen:
a. Stuur een e-mail naar sales@viefdesign.com, zodat de ondernemer op de hoogte is van de retourzending
b. Download en print het retourformulier van de website en vul deze in.
c. Voeg het retourformulier toe aan de retourzending.
d. Terugzenden geschiedt uitsluitend in de originele verpakking, de verzendkosten zijn voor de rekening van de consument. Ongefrankeerde retourzendingen worden door VIEFdesign niet geaccepteerd.
e. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen en het product nog in de originele staat verkeerd wordt het bedrag van het geretourneerde product binnen 1-7 dagen teruggestort op uw bankrekening.

7.2 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies zoals beschreven in lid 1.

7.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

8.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.

8.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen die van toepassing zijn op de aankoop van het product aan de consument, inclusief eventuele verzendkosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag de ondernemer wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen.

8.3 Indien de afnemer/consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

8.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 – De prijs

9.1 De in het aanbod genoemde prijzen van producten of diensten zijn in Euro’s en inclusief btw.

9.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garantie

10.1 De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Bestelt u een artikel bij VIEFdesign, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft VIEFdesign 1 jaar garantie.

10.3 Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik.

10.4 VIEFdesign werkt alleen met edele metalen zoals 925 zilver en/of goud. Zilver kan verkleuren door de oliën in uw huid. Dit kan weg gepoetst worden met een zilver poetsdoek of met zilverpoets.

10.5 Wat te doen bij garantie claim: stuur een e-mail naar info@viefdesign.com.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.2. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 1-7 werkdagen terugbetalen.

11.3. Verzendmethode en bezorging – Wanneer uw order verzonden wordt, ontvangt u van ons een bericht waarin staat welk bedrijf uw pakket zal afleveren. Tevens ontvangt u een track & trace code waarmee het pakket gevolgd kan worden. VIEFdesign adviseert het product direct na ontvangst te controleren op volledigheid en eventuele transportschade.

11.4. De afnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens door te geven bij een bestelling. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

11.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.6. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling en uitvoering van dienstverlening. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Betaling

12.1 Zodra uw betaling voor uw bestelling bij ons binnen is, wordt de verwerking van uw bestelling in gang gezet. Ons team zet uw product(en) gereed voor verzending, zodat uw pakketje kan worden overgedragen aan onze bezorgpartner(s).

12.2 Mogelijke betaalopties bij VIEFdesign zijn: iDEAL, Paypal en banccontact.

12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Valt het u op dat er iets niet klopt rondom het betalingsproces? Geef het even door.

 

Artikel 13 – Geschillen/Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

13.2 Heeft u een klacht? Dat kan natuurlijk. Stuur dan een mail naar info@viefdesign.com, beschrijf hierin duidelijk wat de aard van uw klacht. Wij nemen binnen 8 werkdagen contact op om de klacht te bespreken. Wij nemen iedere klacht zeer serieus op en zullen deze daar waar mogelijk direct rechtzetten. Van iedere klacht kunnen wij leren!

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier (elektronisch) kunnen worden opgeslagen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.